de / en
"As a woman you must choke back your anger"